sWell

Ansatte

Miranda thurston

Miranda Thurston

Miranda Thurston er prosjektleder for Schools, Learning and Mental Health prosjektet. Hun ble ansatt som professor i folkehelse ved Høgskolen i Innlandet i August 2011 med ansvar for oppstarten av masterprogrammet i folkehelsevitenskap. Før dette var Miranda leder av Centre for Public Health Research, ved University of Chester i England. I tillegg er hun utdannet lærer og hun har også undervisningserfaring fra England etter hun hadde fullført sin doktorgrad. Miranda har spesielt interesse for forskning innenfor barn og unges helse og wellbeing, og hvordan omgivelser, som skole og familie, påvirker barn og unges utvikling.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner 

Tjomsland okt 2018

Hege Eikeland Tjomsland

Hege er veileder og medansvarlig for samtlige av underprosjektene. Hun er ansatt i en kombinasjonsstilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og som seniorrådgiver på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) i Bergen. Før dette jobbet hun som lærerutdanner ved Universitetet i Bergen, hvor hun også tok sin doktorgrad ved HEMIL-senteret. Hege har bred forskningserfaring innen planlegging og evaluering av skole- og fritidsbaserte intervensjoner. Spesielt har hennes forskning fokusert på intervensjoner rettet mot å fremme fysisk aktivitet blant unge.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

sigmund_alfred_anderssen

Sigmund Alfred Anderssen

Sigmund er hovedveileder for arbeidspakke 1. Han er professor i fysisk aktivitet og helse samt leder for seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole. I tillegg er Sigmund ansatt som professor II ved avdeling for lærerutdanning og idrett ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Tidligere har han vært leder av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, og er en av hovedforfatterne bak de norske anbefalingene for fysisk aktivitet samt medforfatter for de nordiske anbefalingene for fysisk aktivitet. Hans forsknings interesser omfatter kartlegging av fysisk form og fysisk aktivitet, og fysisk aktivitet/trening i relasjon til risikofaktorer for diabetes og hjerte- karsykdommer.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

borge.baklien-hihm.no_employee_large

Børge Baklien

Børge er co-veileder for arbeidspakke 3. Han er ansatt i Høgskolen i Innlandet, Avdeling for Helse og Sosialvitenskap siden 2014 som førsteamanuensis og studieleder for videreutdanning i rus, avhengighet og psykisk lidelse. Børge har også erfaring som sosialarbeider og psykisk helsearbeid. I tillegg har han videreutdanning innenfor rusforebyggende arbeid, hovedfag i sosialantropologi og doktorgrad i helsevitenskap. Hans forskningsinteresser omfatter psykisk helse, fenomenologi, dialogiske praksiser og nettverksarbeid.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

Lorraine-Cale

Lorraine Cale

Lorraine er co-veileder for arbeidspakke 2. Hun er ansatt som Associate Dean ved Loughborough University og er professor i kroppsøving og pedagogikk. Lorraine er også medlem i Storbritannias Assosiasjon for kroppsøving. Hun har også de siste årene vært styremedlem av Expert Subject Advisory Group for Physical Education i England. Forskningsinteresser inkluderer helsefremmende arbeid og aktiv livsstil i skolen. Hun er opptatt av å tilrettelegge for gode opplevelser i fysisk aktivitet og kroppsøving for barn og unge. Lorraine har skrevet en rekke artikler og bok-kapitler.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

Ken-Green500res

Ken Green

Ken er hovedveileder for arbeidspakke 2. Han har vært ansatt som Professor II på Høgskolen i Innlandet siden 2014. Før dette var han ansatt som Professor II ved Norges Idrettshøgskole. Ken er Professor innenfor sosiologi i kroppsøving og ungdomsidrett. I sin nåværende stilling er han leder for avdelingen for Sport and Exercise Sciences ved Universitetet i Chester. Ken har erfaring som kroppsøvingslærer i videregående skoler i England. Han har også 25 års erfaring med å undervise og veilede bachelor-, master og doktorgradsstudenter innenfor sportssosiologi. I tillegg er Ken hovedredaktør for European Physical Education Review. Ken har gitt ut flere bøker, blant annet Understanding Physical Education (Sage, 2008), Key Themes in Youth Sport (Routledge, 2010) og  Routledge Handbook of Youth Sport (medredaktør med Andy Smith, 2016).

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

Patrick

Patrick Foss Johansen

Patrick begynte som stipendiat i prosjektet 01.01.2019. Ved siden av har han en mastergrad i folkehelsevitenskap, hvor han skrev sin masteroppgave tilknyttet prosjektet med fokus på foreldres rolle i deres barns fysiske aktivitet. Fra før har han en bachelorgrad i folkehelse med vekt på fysisk aktivitet fra Høgskolen i Innlandet. Patrick er særlig interessert i forskning tilknyttet unges fritid og helse.

ellen.malan-hihm.no

Ellen Nesset Mælan

Ellen var stipendiat for arbeidspakke 3. Hennes doktorgrad undersøker hvordan skoler forholder seg til elever med psykiske helseutfordringer. Ellen har en master i pedagogikk og er spesialist i klinisk pedagogikk. Hun har yrkesfaring som pedagogisk psykologisk rådgiver, klinisk pedagog, samt høgskolelektor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU). Spesielle forskningsinteresser er utviklingsarbeid i skole og barnehage, tilpasset opplæring, samt barn og unges psykiske helse.

Ellen fullførte sin doktorgrad 29 mars 2019.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

erik.monness-hihm.no

Erik Neslein Mønnes

Erik er statistisk veileder for arbeidspakke 1. Han har en cand. real i matematikk og er ansatt som professor i statistikk ved Høgskolen i Innlandet, avdeling for økonomi og ledelsesfag på Rena. I tillegg gjesteforeleser han ved Newcastle University i England. Tidligere har han vært forsker ved Norsk skoginstitutt, statistisk konsulent ved Høgskulen for Landbruk, samt førsteemanuensis ved Høgskolen i Innlandet, hvor han har undervist i matematikk, informatikk og statistikk. I tillegg har han hatt stillinger som dekan og prorektor. Eriks forskninginteresser ligger innenfor anvendt statistikk innenfor skogbruk,

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

linda.roset

Linda Røset

Linda er stipendiat i arbeidspakke 2, hvor hun undersøker hvordan kroppsøvingsfaget påvirker ungdoms trivsel og velvære samt læring på skolen. Linda har utdannelse som mensendieck fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo, videreutdanning innenfor kognitiv terapi samt mastergrad i folkehelsevitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Videre har hun arbeidserfaring innenfor arbeidsrettet rehabilitering ved Hernes Institutt, med fokus på å hjelpe langtidssykemeldte tilbake i jobb. Forskningsinteresser er utdanning, arbeidshelse og sosiale ulikheter.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

picture-11074-1441785754

Oddrun Samdal

Oddrun er samarbeidspartner og co-veileder for arbeidspakke 3. Hun er Professor I helsefremmende arbeid/helsepsykologi ved Universitetet i Bergen (UiB), og for tiden er hun viserektor for utdanning ved UiB. Tidligere har hun vært instituttleder og visedekan for utdanning ved Det Psykologiske fakultet og leder for Programstyret for Folkehelse i Norges Forskningsråd. Hun fullførte en PhD i helsepsykologi i 1999 med temaet skolen som ressurs eller risiko for elevenes livstilfredshet, helse og helseatferd. Oddrun har siden 1999 vært databankansvarlig for 45 lands data som inngår i den internasjonale studien Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) studien, i tillegg til å være ansvarlig for den norske delen av studien. Videre har hun deltatt i flere andre EU-finansierte prosjekter knyttet til fysisk aktivitet og overvekt. Hennes forskninginteresser inkluderer unges helseatferd, spesielt fysisk aktivitet samt evaluering av forskningsbaserte intervensjoner for å fremme unges helse på skolen og fritiden.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

Bilde Thorsteinn

Thorsteinn Sigurjónsson

Thorsteinn er co-veileder i arbeidspakke 2. Han er også førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, hvor han blant annet underviser på bachelor og masternivå. Tidligere har han vært instituttleder ved institutt for idrett og kroppsøving. I tillegg har Thorsteinn en PhD i sportsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole. Thorsteinns ekspertise er formidling av kunnskap innen idrett og kroppsøving. Videre er hans forskningsinteresser tilknyttet barn og orientering, med pedagogiske, fenomenologiske og økologisk psykologiske tilnærminger. Han er også interessert i innlæring av matematiske kardinalbegrep for barn mellom 1 og 5 år.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

Knut Skulberg

Knut Ragnvald Skulberg

Knut er co-veileder for arbeidspakke 1 og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, samt kommuneoverlege i Elverum kommune. Han har utdannelse som lege og gjennomført en doktorgrad ved samfunnsmedisinsk institutt, medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. I sitt arbeid ved høgskolen utfører han forskning, veiledning og undervisning av bachelor og masterstudenter, mens han i kommunen utfører samfunnsmedisinsk arbeid spesielt innen folkehelse. Tidligere har han arbeidet som arbeidsmedisiner i HMS-tjenester, ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, ved Høgskolen i Oslo og Akershus og i Norges astma og allergiforbund. Knut er en kvantitativ forsker med spesiell interesse for spørreskjema og intervensjonsstudier. Hans forskningsområder er miljøpåvirkninger og påfølgende sykdommer samt mental helse.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

2017-01-02 21.28.48

Sidsel Stormoen

Sidsel er forskningsassistent og bidrar med å samle inn data til prosjektet fra skolene på Vestlandet. Samtidig jobber hun som ungdomsrådgiver for NAV. Hun har en bachelorgrad i kroppsøving fra Universitetet i København samt en mastergrad i helsefremmende arbeid fra Universitetet i Bergen. Sidsel har stor interesse for forskning, med forskning blant unge, kroppsøving og helsefremmende skoler som spesielle interesseområder.

ingeborg.vedoy

Ingeborg Barth Vedøy

Ingeborg er stipendiat i arbeidspakke 1, hvor hun forsker på sammenhengen mellom skoleprestasjoner, fysisk aktivitet og trivsel. Ved siden av jobber hun som høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, med ansvar for undervisning på bachelornivå. Før hun ble tatt opp som stipendiat jobbet Ingeborg heltid som høgskolelektor med emneansvar for studiet «Bachelor i folkehelsearbeid». Før dette jobbet hun som prosjektmedarbeider ved Norges Idrettshøgskole i ungKan 2-prosjektet. Hun har også en master i fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøgskole, i tillegg til praktisk pedagogisk utdanning i kroppsøving fra Høgskolen i Telemark.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner

Anne-4

Anne Knippa

Anne begynte som prosjektadministrator/forskningsassistent ved Høgskolen Innladet høsten 2019, samtidig jobber hun som sykepleier ved Helsehuset i Elverum. Anne har en bachelor i sykepleie samt en master i folkehelsevitenskap fra Høgskolen Innlandet. Hennes interesseområder er sosiale ulikheter, helse og helsefremmende arbeid og tverrfaglig samarbeid.

 

Nina Grieg Viig2_kv

Nina Grieg Viig

Nina er involvert i arbeidspakke 4. Samtidig er hun prodekan for utdanning ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen på Vestlandet, samt leder for lærerutdanning år 5-10. Hun er også norsk koordinator innenfor Schools for Health in Europe Network (SHE). Tidligere har hun vært ansatt som førsteamanuensis innenfor pedagogikk og lærer på masterprogram i helsefremmende arbeid ved HEMIL-senteret, UiB. I tillegg har hun erfaring som lærer på ungdomsskolenivå. Nina tok sin PhD innenfor helsefremmende arbeid ved Universitetet i Bergen, og hennes forskningsinteresser inkluderer helsefremmende arbeid, utvikling og helsefremmende tiltak på skolenivå.

Se her for fullstendig liste over publikasjoner