sWell

Arbeidspakkene i prosjektet

Arbeidspakke 1: Fysisk aktivitet, skole og psykisk helse

Ingeborg Barth Vedøy (stipendiat), Sigmund Alfred Anderssen, Hege Tjomsland og Knut Skulberg

Effekten av fysisk aktivitet for unges fysiske helse er godt dokumentert. I økende grad indikerer også forskning at fysisk aktivitet kan ha positiv effekt på psykisk helse og skoleprestasjoner. Det mangler imidlertid longitudinell forskning som utforsker disse sammenhengene blant elever på ungdomstrinnet i Norge. Det er også behov for studier som ser på potensielle forklaringmekanismer for disse sammenhengene, både på skolenivå og på individnivå. Denne arbeidspakken ønsker å undersøke hvordan fysisk aktivitet kan være relatert til psykisk helse og skoleprestasjoner, og hvilken rolle skolen har i dette.

Prosjektet skal følge elever fra 11 skoler årlig fra 8. klasse til og med 10. klasse. Et nettbasert spørreskjema vil bli brukt for å innhente data om ungdommers liv; for eksempel knyttet til helse og helseplager, psykisk helse, skole og læringsmiljø, fritidsaktiviteter og relasjoner til familie og venner. Videre vil fysisk aktivitetsnivå bli målt objektivt ved bruk av akselerometre. Antropometriske variabler (høyde, vekt og midjemål) måles objektivt av trent personell. Elevenes karakterutskrifter innhentes som mål på skoleprestasjoner.

Arbeidspakke 2: Kroppsøving og psykisk helse på ungdomstrinnet

Linda Røset (stipendiat), Ken Green, Thorsteinn Sigurjónsson og Lorraine Cale

Kroppsøvingsfaget har lenge blitt ansett som en viktig arena for å fremme barn og ungdommers helse, inkludert deres psykiske helse og psykososiale wellbeing, i tillegg til å utvikle deres fysiske og sportslige kapital. Likevel finnes det lite forskning fra Norge på hvordan ungdommer opplever kroppsøving, idrett og fysisk aktivitet. I denne arbeidspakken ønsker forskerne å undersøke hvordan ungdommers opplevelser og erfaringer knyttet til kroppsøving påvirker ungdommers psykiske helse.

Datainnsamlingen består av fokus-grupper med ungdommer i 10-klasse, ved siden av observasjoner av kroppsøvingstimer. Forskningsresultatene fra arbeidspakken vil kunne bidra med verdifull kunnskap til utvikling av kroppsøvingslærerutdanningen, samt kunne gi viktige innspill til dagens kroppsøvingspraksis på ungdomstrinnet.

Arbeidspakke 3: Å støtte ungdommers psykiske helse i skolen

Ellen Nesset Mælan (stipendiat),Hege Tjomsland, Miranda Thurston, Oddrun Samdal og Børge Baklien

Det er et økende fokus på skolens rolle i å fremme psykisk helse og wellbeing som en del av arbeidet med å legge til rette for barn og unges læring og utvikling. Dette blir sett på som spesielt viktig fordi psykiske helseutfordringer ofte oppstår og øker i ungdomsårene, og kan lede til varige psykiske helseutfordringer og vansker i utdanning og arbeidsliv. Psykiske helseutfordringer i ungdomsårene kan også føre til skolerelaterte vansker som underprestering og frafall, som igjen kan forsterke helseutfordringer. Selv om skoleledere og lærere har potensielt viktige roller i å fremme elevers psykiske helse og wellbeing, eksisterer det lite forskning på hvordan de håndterer rollene med å fremme både elevers psykiske helse og læring. Derfor er fokuset i denne arbeidspakken å forstå hvordan skoler forholder seg til elever med psykiske helseutfordringer, inkludert hvordan og når de involverer andre tjenester og foreldre. Arbeidspakken fokuserer særlig på skolehverdagen og prosessene med å fremme elevers læring og utvikling, og utforsker hvordan disse kan fremme ungdommers psykiske helse og wellbeing. Gjennom intervju, observasjoner og elevdata fra studiens spørreskjemaundersøkelse søker arbeidspakken å utforske lærerrollen, hvordan skoler samarbeider med eksterne hjelpeinstanser og faktorer i skolen som kan fremme elevers psykiske helse.

Stipendiat Ellen Nesset Mælan fullførte sitt doktorgradsprosjekt tilknyttet arbeidspakke 3 den 29. mars 2019.

Arbeidspakke 4: Forskningsbasert skoleutvikling

 Nina Grieg Viig, Hege Tjomsland og Miranda Thurston

Målsetningen i arbeidspakke 4 er å formidle forskningsresultatene som generes i arbeidspakke 1, 2 og 3 tilbake til prosjektskolene. Arbeidspakke 4 vil benytte deltakende forskningsmetoder.